Rozbiórka budynku – czy zawsze jest wymagane pozwolenie?

W wielu sytuacjach możemy stanąć przed koniecznością rozbiórki istniejącego budynku, takiego jak na przykład stara stodoła, szopa, garaż, wiata, wysłużony dom czy inna konstrukcja. Często wyburzenie budynku jest jedyną słuszną decyzją wynikającą ze względów bezpieczeństwa, estetycznych oraz ekonomicznych. Należy jednak pamiętać, że wszelkie prace rozbiórkowe są regulowane przez przepisy prawne, dlatego w zależności od przypadku wymagają zgłoszenia w urzędzie bądź pozwolenia.

Rozbiórka budynku na podstawie zgłoszenia

Planując wyburzanie budowli należy wcześniej zgłosić rozbiórkę do odpowiedniego urzędu. Na podstawie zgłoszenia możemy przeprowadzić rozbiórkę i związane z nią roboty ziemne jeśli budynek posiada wysokość poniżej 8 m, a jego odległość od granicy działki wynosi minimum połowę jego wysokości. Budynek, który chcemy zburzyć nie może być wpisany także do rejestru zabytków ani nie może podlegać ochronie konserwatorskiej. Zgłoszenie planowanej rozbiórki należy złożyć do starostwa powiatowego lub urzędu wojewódzkiego osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Zgłoszenia należy dokonać minimum na 21 dni przed przystąpieniem do rozbiórki, a wyburzanie (Kraków polecamy LITBUD) można rozpocząć po upływie tego terminu, jeśli urząd nie wniesie żadnych zastrzeżeń.

Rozbiórka budynku – bez formalności

Do przeprowadzenia rozbiórek niektórych budynków i konstrukcji nie są wymagane żadne formalności, czyli nie potrzebujemy pozwolenia, ani nie musimy składać zgłoszenia w urzędzie. Do takich obiektów należą budynki, których wzniesienie nie wymagało pozwolenia na budowę i jednocześnie nie są zabytkami, np. oranżerie, altany czy wiaty.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – kiedy jest wymagane?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku wymagane jest we wszystkich pozostałych przypadkach, które nie zostały wymienione powyżej. O pozwolenie na rozbiórkę będziemy musieli się starać przykładowo, gdy budynek jest wyższy niż 8 m, znajduje się zaraz przy granicy działki czy też jest wpisany do rejestru zabytków. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę można złożyć osobiście podczas wizyty w urzędzie, elektronicznie bądź listownie. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, wśród których znajdują się między innymi: zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania budynku, opis sposobu przeprowadzania robót i ich zakresu, a także opis sposobu w jaki zostanie zapewnione bezpieczeństwo ludziom i mieniu. O pozwolenie na rozbiórkę należy starać się przed rozpoczęciem prac, w innym przypadku możemy zostać posądzeni o samowolę budowlaną.