Regulamin

REGULAMIN

Tekst jednolity regulaminu po zmianach, które obowiązują od 25.12.2014r.


sklepu internetowego http://www.fajka24.pl


1.Sklep dostępny pod adresem internetowym www.fajka24.pl (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzi Michał Przybyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Przybyła DFM (adres prowadzenia działalności: Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 108/2010, NIP 6772337375, REGON 121105797; adres poczty elektronicznej poczta@fajka24.pl numer telefonu: (+48) 790-557-000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą fajek wodnych, tytoni, węgielków, zapalniczek oraz akcesorii oraz dodatków do fajek wodnych.
 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


REGULAMIN– niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy.

SKLEP INTERNETOWY- Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.fajka24.pl/
KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT– zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia.


FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.


TOWAR–prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


SPRZEDAWCA - Michał Przybyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Przybyła DFM (adres prowadzenia działalności: Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa  pod numerem 108/2010, NIP 6772337375, REGON 121105797; adres poczty elektronicznej poczta@fajka24.pl numer telefonu: (+48) 790-557-000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.


USŁUGODAWCA – Michał Przybyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Przybyła DFM (adres prowadzenia działalności: Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków) wpisaną do Ewidencji

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 108/2010, NIP 6772337375, REGON 121105797; adres poczty elektronicznej poczta@fajka24.pl numer telefonu: (+48) 790-557-000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Spis treści:


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.


Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca,


Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Metody i środki techniczne służące korygowaniu i wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych.


Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.


Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
Warunki zawierania umowy sprzedaży.


Sposoby dostawy.

Sposoby płatności.


Uprawnienie do odstąpienia od umowy.


Tryb postepowania reklamacyjnego.


Dane osobowe.


Postanowienia końcowe.

Prawa autorskie.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.fajka24.pl.
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
- prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,
-umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.


 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFOROMATYCZNYM  KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA


 

1.Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
b) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
c) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
d) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
e) Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
f) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.2. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia będącego jednocześnie Formularzem Rejestracji. W tym celu należy „kliknąć” na wybrany przez Klienta Towar. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.
 Po wykonaniu powyższych czynności Klient zostanie przekierowany do strony określającej wartość zakupów wraz transportem. Kolejno należy przy pomocy przycisku „Następny krok” wypełnić wyświetlony Formularz Zamówienia.3. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy),  e-mail, numer telefonu.4. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych o których mowa w pkt. 3 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5. Po wypełnieniu powyższych danych należy kliknąć na ikonkę „Tak. Chcę założyć konto”, wówczas w poniżej wyświetlonych rubrykach konieczne jest podanie hasła do konta, które należy w rubryce „Powtórz hasło” wpisać ponownie.6. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa  informującego o akceptacji Regulaminu.
7. Kolejno należy kliknąć pole „Następny krok” po czym Usługobiorcy zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.8. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie  jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie  umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.


 

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 1. Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru widoczne na stronie Sklepu internetowego.2. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.3. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia.4. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Towaru), a także dokonanie wyboru sposobu dostawy.5. Następnie należy kliknąć pole „Następny krok”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego na której znajduje się Formularz Zamówienia.6. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.7. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych o których mowa w pkt. 6  skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.8. Po wypełnieniu powyższych danych należy kliknąć na ikonkę „Nie. Nie chcę zakładać konta” bądź „Tak. Chcę założyć konto”. W przypadku kliknięcia na ikonę „Tak. Chcę założyć konto”, procedura zakładania konta opisana jest w rozdziale „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym”.9. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.10. Kolejno należy kliknąć pole „Następny krok” po czym Usługobiorcy zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.

11. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 

IV. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

 

1. W trakcie  składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie kliknięcie na zakładkę „Koszyk i Transport” . Wówczas Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę na której, aby usunąć daną pozycję Towaru należy wpisać ilość „0” przy ikonie „ilość sztuk” i kliknąć na zakładkę „przelicz zawartość koszyka”, a następnie ponownie wybrać Towar i dodać go do koszyka.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres poczta@fajka24.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 790-557-000.
3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin  od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: poczta@fajka24.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 790-557-000. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
4.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
- wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Przyjęto zamówienie” ze wskazaniem jego numeru– dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej poczta@fajka24.pl, a także przez wydrukowanie  i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
5.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: poczta@fajka24.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków).3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.2.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy poczta@fajka24.pl lub też telefonicznie pod numerem (+48) 790-557-000.
3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2.Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia.4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci internet za pomocą formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej:poczta@fajka24.pl6. Usługobiorcy posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą zakładki „Do koszyka” bez konieczności korzystania z Formularza Zamówienia.7. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęto zamówienie” wraz ze wskazaniem jego numeru, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych  Klienta).9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

VIII. SPOSOBY DOSTAWY

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, (Siódemka) możliwy jest także odbiór osobisty.2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.4. Ewentualne koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
5. Termin realizacji zamówienia to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Towaru, na który  składa się czas kompletowania Towaru i czas jego dostawy.6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym PAYU do chwili skompletowania i wysłania Towarów.8. Czas dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy: paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.
9. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi

o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Uwaga!
Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta) , jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

IX. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy
 Bank: Bank Millenium S.A.

Numer rachunku:  63 1160 2202 0000 0001 5573 7632

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  PAYU.PL
- możliwe sposoby płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard.


Obsługę płatności elektronicznych prowadzi także:
 PAYU.PL - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 (dalej: PAYU).


Uwaga! 
Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy  kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

 

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który zawarł umowę na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorcy,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mailowy Sprzedawcy poczta@fajka24.pl lub drogą korespondencyjną na niżej wskazany adres:

Michał Przybyła DFM

Leopolda Staffa 3/7

30-069 Kraków

1.1 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi (Konsumentowi) na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

2.1 Klient (Konsument) realizuje swoje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść lub nie poinformuje Klienta(Konsumenta) o konieczności poniesienia tych kosztów, a także kosztów,  jeżeli Klient (Konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

3.1. Jeżeli Klient (Konsument) złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klient (Konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

3.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (Konsument), chyba że Klient (Konsument) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta (Konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta (Konsumenta) do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta (Konsumenta) dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.5. Jeżeli Klient (Konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi (Konsumentowi) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.6. Klient (Konsument) ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Michał Przybyła DFM, Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków. Zwracany przez Klienta ( Konsumenta) Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.3.7. Klient (Konsument) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść lub nie poinformuje Klienta (Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3.8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Klientowi  (Konsumentowi) do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

3.9. Klient (Konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformuje Klienta ( Konsumenta) o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami, o których mowa w/w pkt 1 

 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO TOWARU.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana

ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

 

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2.1. Jeżeli kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

2.2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

2.3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3.1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

4. Zawiadomienie o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego  z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy

poczta@fajka24.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:
 Michał Przybyła DFM, Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy:
 Michał Przybyła DFM, Leopolda Staffa 3/7, 30-069 Kraków .

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7. W przypadku zgłoszenia uprawnień z tytułu rękojmi, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.

8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient (Przedsiębiorca) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8.1 Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

9.1 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 9.

 

 

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).3. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.4. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  
niezbędne do rozliczenia usługi oraz

dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.6. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego,

-ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy) .5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego  zmienionej treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.6. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego http://www.fajka24.pl7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego http://www.fajka24.pl/ przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.fajka24.pl/

9. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie 25.12.2014r.

10. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.fajka24.pl/informacje/regulamin.html


 

XIV. PRAWA AUTORSKIE


 

Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektronicznym http://www.fajka24.pl/
szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Dlaczego u nas?

  • Tylko oryginalne Produkty
  • Zwrot Towaru do 14-dni
  • Zakupy też bez rejestracji
  • Kontakt Tel: 790 557 000
  • Mail: poczta@fajka24.pl